Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

Trường hợp mở thủ tục phá sản thì các khoản nợ sẽ được tập trung lại và giải quyết một lần theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 Luật Phá sản 2014 do Tòa án tiến hành (bao gồm cả khoản nợ thuế). Các khoản nợ có bảo đảm sẽ được giải quyết trước (nếu tài sản bảo đảm không dùng để thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh), các khoản nợ còn lại sẽ được phân chia theo thứ tự do luật định.

Đặc biệt, các doanh nghiệp chỉ phải chịu nghĩa vụ tài chính trong phạm vi doanh nghiệp của mình (trừ chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh).

Vì vậy, khi thực hiện xong thủ tục phá sản, thì khoản nợ coi như đã chấm dứt, các khoản nợ thuế do đó cũng sẽ được xóa do thuộc trường hợp phá sản theo quy định tại Theo Điều 65 Luật  Quản lý Thuế 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Như vậy, với việc mở thủ tục phá sản thì doanh nghiệp đã được thực hiện thủ tục xóa nợ thuế theo đúng quy định và thủ tục theo quy định của pháp luật.