– Tư vấn  điều kiện nhập khẩu tàu.
– Tư vấn điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi & các loại thuế/phí/lệ phí liên quan.
– Soạn thảo, soát xét Hợp đồng mua bán tàu.
– Tư vấn các loại bảo hiểm tàu.
– Tư vấn và thực hiện tất cả thủ tục liên quan để hoàn thành việc mua bán, nhập khẩu, đăng ký và đưa tàu vào hoạt động tại Việt Nam.