– Đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp: đánh giá toàn bộ và chi tiết các vấn đề pháp lý liên quan đến đối tượng mục tiêu: quá trình thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, tình hình góp vốn/cổ phần của thành viên/cổ đông công ty; các quyền và nghĩa vụ pháp lý: tài sản, lao động, dự án…
– Tham gia đàm phán hợp đồng;
– Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch, bao gồm các hợp đồng mua bán và các thỏa thuận cổ đông;
– Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp.
– Đại diện liên hệ, thực hiện các thủ tục giấy phép tại các cơ quan có thẩm quyền.