– Chính sách, điều kiện, trình tự thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.
– Tư vấn, thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; thủ tục: sáp nhập; chia; tách; hợp nhất doanh nghiệp; thủ tục giải thể; phá sản doanh nghiệp…
– Tư vấn dự án đầu tư, loại hình doanh nghiệp phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan.
– Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp.