Chúng tôi cung cấp dịch vụ Luật sư hoặc Đại diện theo ủy quyền tại Tòa án và Trọng tài thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực: dân sự; hành chính; thương mại: tranh chấp hàng hải – bảo hiểm; tranh chấp nội bộ doanh nghiệp; và thu hồi nợ công nợ…