Cung cấp các khóa hướng dẫn kiến thức pháp luật ngắn hạn cho cán bộ, công nhân viên doanh nghiệp về các lĩnh vực: lao động, bảo hiểm, tiền lương, thuế, quản trị doanh nghiệp…