Tư vấn, soạn thảo, soát xét các loại Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của Khách hàng; kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng; đại diện đàm phán ký kết và giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng…