• “Tư vấn chính sách thuế & lao động.
  • Thực hiện tất cả thủ tục liên quan đến thuế và lao động:

+ Thuế: kê khai và nộp thuế; tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế; đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

+ Lao động: Xây dựng & đăng ký nội quy lao động; tư vấn xây dựng Hợp đồng lao động…”