Trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp”. Đó là trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 38/2015.

Yêu cầu khi chuyển giao CTNH:
a) Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp
b) Khi có nhu cầu xuất khẩu CTNH để xử lý ở nước ngoài, chủ nguồn thải CTNH phải tuân thủ Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các CTNH và việc tiêu hủy chúng (sau đây gọi tắt là Công ước Basel). 
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại với các tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp.
Nếu Doanh nghiệp Không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải sử dụng chứng từ chất thải nguy hại sau mỗi lần chuyển giao chất thải nguy hại và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy hại nếu không nhận được 2 liên cuối cùng của chứng từ chất thải nguy hại mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hại thì chủ nguồn thải chất thải nguy hại báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo các quy định hiện hành, chủ nguồn thải chất thải nguy hại không phải kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển hay quy trình công nghệ xử lý chất thải nguy hại của đơn vị xử lý chất thải nguy hại.