Thuế là một khoản thu bắt buộc mà các doanh nghiệp phải nộp về cho Nhà nước theo quy định của từng loại thuế. Theo đó, để tháo gỡ những khó khăn, những gánh nặng cho bản thân doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thì các doanh nghiệp cần căn nhắc thực hiện thủ tục xóa nợ thuế.

Theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý Thuế 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012 thì chỉ có 03 trường hợp được xóa nợ thuế:

– Thứ nhất, doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

– Thứ hai, cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.

– Thứ ba, số nợ thuế và tiền nộp phạt đã quá 10 năm và cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp để cưỡng chế thi hành quyết định hành chính.

Việc thực hiện thủ tục xóa nợ thuế không chỉ giúp chỉnh bản thân doanh nghiệp được giải thoát hoặc có thể được khôi phục kinh doanh trở lại. Ngoài ra còn giúp cho giảm tải cho hệ thống quản lý thuế cũng như giúp làm trong sách nền kinh tế.